PARK OCHRONY BIESZCZADZKIEJ FAUNY

Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny stanowi unikalny projekt utworzenia placówki będącej swego rodzaju kompromisem pomiędzy tradycyjnym ogrodem zoologicznym, a kliniką dla zwierząt. Nadmienić należy, że takiej placówki nie ma w całych Bieszczadach, na Podkarpaciu, ani nawet w Polsce. Park przewiduje całkowicie legalne przetrzymywanie zwierząt występujących w Bieszczadach również będących pod ochroną, min. żbiki, puchacze, orły, rysie, jenoty, jelenie, wilki, a nawet niedźwiedzie. Zaletą tego przedsięwzięcia jest jego umiejscowienie w samym sercu Bieszczadów, a więc zapewnienie zwierzętom warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnych - posiadamy 5 hektarów wąwozu w większej części naturalnie zalesionego o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu wraz z naturalnymi potokami w miejscowości Olchowiec. Całość projektu realizowana będzie we współpracy z wykwalifikowaną kadrą naukową, lekarzem weterynarii, Starostwem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Bieszczadzką Organizacją Ochrony Zwierząt - instytucje te zostały już powiadomione o zamiarze realizacji tego projektu i wyraziły się o przedsięwzięciu bardzo pozytywnie. 
Image
Główne idee przyświecające realizacji tego przedsięwzięcia to:
  • Stworzenie warunków bytowych zwierzętom dzikim zbliżonych maksymalnie do naturalnych,
  • Utworzenie ostoji dla zwierząt dzikich, które uległy różnego rodzaju wypadkom, negatywnym działaniom antropogenicznym lub chorobom, np. potrącone przez samochód, otrute, uratowane z wnyków, zranione, 
  • Zapewnienie rehabilitacji i specjalistycznej opieki, mającej na celu późniejszą reintrodukcję czyli wypuszczenie do środowiska naturalnego po uzyskaniu pożądanego stanu zdrowotnego i pełnej  samodzielności, 
  • Zapewnienie warunków bytowania na terenie parku osobnikom, które nie nadają się do reintrodukcji (np. poprzez zbyt długie przebywanie w pobliżu ludzi lub gdy powrót do środowiska naturalnego nie jest możliwy z powodu posiadanych urazów), 
  • Zapewnienie możliwości rozmnażania się zwierzętom, mające na celu późniejsze wypuszczenie osobników szczególnie tych zagrożonych wyginięciem, metodą "Born To Be Free" (według dr. Andrzeja Krzywińskiego),
  • Umożliwienie powrotu w Bieszczady zwierzętom, które z braku istnienia takiej placówki musiały zostać oddane do ogrodów zoologicznych (np. niedźwiedzica “Cisna” - ZOO w Poznaniu, niedźwiedzica “Przemysia” - ZOO we Wrocławiu, 7) Prace dydaktyczne mające na celu przedstawienie biologii zagrożonych gatunków zwierząt i unikatowej bioróżnorodności mezoregionu Bieszczad, jej walory, zagrożenia jak i metod jej ochrony.
Bieszczady są największą ostoją zwierząt, które chcemy objąć projektem - brak takiej placówki jak określona w naszym projekcie powoduje bardzo duże problemy z możliwością niesienia pomocy zwierzętom jej potrzebującym, a w wielu przypadkach absolutną niemoc. Znanych jest wiele przypadków, kiedy jedyną formą pomocy wobec odnalezionych w Bieszczadach zwierząt jedyną drogą pomocy, jaką jesteśmy w stanie zaoferować to po prostu oddanie takiego zwierzęcia do odległego o kilkaset km ogrodu zoologicznego.

Wsparcie realizacji parku

Na potrzeby realizacji projektu "Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny" uruchomiliśmy specjalny, wyodrębniony numer rachunku bankowego, na który można przekazywać wpłaty wspierające nasze działania.

Zmiana rachunku bankowego
Tytuł przelewu: Na Park Ochrony Bieszczadzkiej Fauny

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację projektu

Krzysztof Kuncelman
Krzysztof Kuncelman Fundator Parku OBF
Tel: +48 603 819 799

k.kuncelman@pobf.pl

Robert Gatzka
Robert GatzkaDyrektor Parku OBF
tel: + 48 532 386 333

r.gatzka@pobf.pl