ZAKRES PODSTAWOWEJ WIEDZY OBOWIĄZKOWEJ

do ubiegania się o tytuł Aplikanta, a kolejno Młodszego Inspektora Inspektoratu BOOZ.

Ustawy, Rozporządzenia i inne przepisy

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 2. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt.
 3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 4. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 5. Ustawa z dnia 29.stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
 6. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
 7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej.
 8. Europejska Konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.
 10. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie. 
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych.
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.
 13. Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie z dnia 28 kwietnia 2008 r.
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
 15. Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Ustawy, Rozporządzenia i inne przepisy

(wybrane fragmenty przepisów)
 • Kodeks Karny.
 • Kodeks Wykroczeń.
 • Kodeks Cywilny.
 • Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 • Ustawa o Policji. 
 • Ustawa o Straży Granicznej.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.
 • Kodeks Drogowy.
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska.

Pozostała wiedza i zakres umiejętności

 • Regulamin Inspektoratu i postępowania interwencyjnego.
 • Znajomość ras, pochodzenia i potrzeb poszczególnych zwierząt. 
 • Wiedza i umiejętność udzielania pierwszej pomocy zwierzetom.
 • Wybrane choroby i metody ich identyfikacji u zwierząt.
 • Podstawy behawioryzmu wybranych gatunków zwierząt.
 • Zasady prawidłowego żywienia zwierząt (wg. materiałów)
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów prawa.
Od 1 stycznia 2020 roku, dodatkowo, osoby ubiegające się o uprawnienia Inspektora - Inspektoratu Bieszczadzkiej Organizacji Ochrony Zwierząt, zobowiązane są posiadać (lub być w trakcie jego realizacji w chwili złożenia wniosku, a przed zdaniem egazminów uzyskać:) tytuł zawodowy lub specjalizację w związku z ukończeniem kształcenia ustawowego lub edukacji pozaszkolenej w zakresie pracy ze zwierzętami lub / i specjalizacji weterynaryjnych.  

EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny - pisemny

Składa się z:
 • 100 pytań tekstowych zamniętych z zakresu wiedzy obowiązkowej.
 • 40 pytań otwartych z zakresu wiedzy obowiązkowej, punktowanych w skali od 0 do 5 pkt.
 • 10 pytań graficznych zamkniętych.
 • 10 pytań graficznych otwartych punktowanych w skali od 0 do 3 pkt. 

Do zaliczenia egzaminu teoretycznego wymaga się:
 • 90% poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte. 
 • 140 pkt. uzyskanych z pytań otwartych. 
 • 80% poprawnych odpowiedzi na graficzne pytania zamknięte. 
 • 20 pkt. uzyskanych z graficznych pytań otwartych. 

Egzamin teoretyczny - ustny

Składa się z:
 • 10 otwartych pytań egzaminatorów, punktowanych w skali od 1 do 5 pkt od każdego egzaminatora.
 • 10 pytań egzaminatorów, zadawanych pod presją czasu (od 5 do 15 sekund na odpowiedź na zadane pytanie).
 • 1 inscenizacji przeprowadzenia kontroli (temat kontroli jest losowany) punktowanej przez każdego egzaminatora w skali od 1 do 10 pkt. 

Do zaliczenia egzaminu teoretycznego wymaga się:
 • Minimalna średnia na pytania egzaminatorów na poziomie 3,5 pkt. 
 • Prawidłowa odpowiedź na conajmniej 7 pytań zadawanych pod presją czasu. 
 • Minimalna średnia inscjenizacji na poziomie 7 pkt. 

PRAKTYKA I EGZAMIN PRAKTYCZNY

Praktyka Aplikanta

Praktyka w roli aplikanta obejmuje obowiązkowo:
- Udział w co najmniej 20 interwencjach.
- Udział w co najmniej 5 pracach przygotowawczych do interwencji.
- Udział w co najmniej 5  pracach po interwencyjnych (przygotowywanie raportów, dokumentacji itd.)

Każdy aplikant otrzymuje Inspektora prowadzącego, który jest jego opiekunem, jak i również podejmuje decyzje o długości trwania praktyk, w zależności od osiąganych postępów, a także o dopuszczeniu Aplikanta do egzamin praktycznego, który prowadzony jest z udziałem innego uprawnionego Inspektora. 

 

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na przeprowadzeniu 2 interwencji pod koordynacją Inspektora prowadzącego, punktowanych w skali od 0 do 20 pkt. Aby otrzymać wynik pozytywny, należy uzyskać co najmniej 30 pkt. łącznie z dwóch interwencji.

Podczas egzaminu ocenia się:
- Umiejętność prawidłowego przeprowadzenia czynności Interwencyjnych.
- Sposób i jakość komunikacji ze stronami postępowania.
- Prawidłowa interpretacja prawna.
- Umiejętność przeprowadzenia podstawowej diagnostyki zwierzęcia.
- Umiejętność zbierania materiałów i dowodów istotnych dla postępowania.

Jak aplikować?

Szkolenia

Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt, organizuje szkolenia do Inspektoratu, na które składa się 20 godzin zajęć. Uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe i również bez ukończonego szkolenia można złożyć aplikację, jednak jego odbycie znacznie ułatwia nie tylko przyswojenie potrzebnej wiedzy, lecz również rozwinięcie umiejętności podejmowania praktycznych i skutecznych działań.
 
TERMIN NAJBLIŻSZYCH SZKOLEŃ: NIE OGŁOSZONO
 

Etapy rekrutacji

 • Przesłanie wniosku drogą elektroniczną i jego rozpatrzenie przez komisję. 
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Dostarczenie materiałów edukacyjnych i ustalenie terminu egzaminu. 
 • Egzamin teoretyczny.
 • Praktyka.
 • Egzamin praktyczny.

Złóż wniosek

Jeśli uważasz, że posiadasz już wystarczającą wiedzę i umiejętności lub jesteś je w stanie sprawnie przyswoić, możesz już dziś złożyć wniosek o przyjęcie do Inspektoratu. 

Wnioski rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia.